Missie-Visie

Missie - Waar staan wij voor?


In onze missie geven we weer waar wij voor staan, welke waarden we nastreven en waaraan we onze identiteit ontlenen. De missie geeft weer, waar we trots op zijn en wat wij naar buiten toe willen uitdragen. Onze missie bestaat uit de volgende vijf kernbegrippen.

KwaliteitHet beste uit jezelf
Elk kind ontwikkelt zich naar vermogen en haalt zo het beste uit zichzelf. Zij ontwikkelen goede basisvaardigheden op het gebied van taal, lezen en rekenen als fundament om verder te leren.

Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid Leer het mij zelf te kunnen
Geloof in eigen kunnen, dat willen we kinderen meegeven. Kinderen die zich competent voelen, waardoor ze groeien in zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Vanuit die basis streven we ernaar dat zij kunnen uitgroeien tot kritische volwassenen, die samen kunnen werken en initiatieven durven te nemen.

Balans Denken en doen
Wij staan voor een brede ontwikkeling, met een evenwichtige balans tussen denken en doen. We schenken daarbij aandacht aan zowel de cognitieve, creatieve, als de sociaalemotionele ontwikkeling.

EigenheidIeder zijn eigen talent
Kinderen krijgen van ons de ruimte om te ontdekken waar zij goed in zijn. Hun unieke talenten te vinden en te laten groeien, is onze opdracht.

Verbinding Niet apart maar samen
Vanuit onze openbare identiteit zien wij onze school als de wereld in het klein, waar kinderen in contact met anderen ontdekken en leren wie ze zelf zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Dus niet apart, maar samen. Daarbij betrekken we ouders als een cruciale partner. In een open cultuur waarbij iedereen welkom is willen we in dialoog, zo transparant mogelijk met ouders en andere educatieve partners onze opdracht zo goed mogelijk vervullen.

Visie Stichting Akkoord!-PO

Aan de visie van Het Maasveld ligt de visie van onze stichting ten grondslag. Stichting Akkoord!-PO is een dynamische en vooruitstrevende, lerende organisatie, met een herkenbaar eigen gezicht, waar competente en gedreven professionals kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgen in Venlo en omgeving.
De stichting heeft als missie: ‘Akkoord daagt de 21ste eeuw uit met uitdagend en toegankelijk onderwijs. Krachtig, openbaar primair onderwijs in verschillende scholen, met een hoge gemeenschappelijke kwaliteit’.

Visie OJBS Het Maasveld

In aansluiting op de missie werken we de komende schoolplanperiode aan de volgende thema’s:
Ritmisch weekplan

Juiste mix van inspanning en ontspanning, van cognitieve en creatieve vakken. Tijd voor ontplooiing van talenten en creatieve ontwikkeling, binnen de structuur van de huidige methodieken.

 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Bestaande kennis en expertise uitbouwen. Er is al een planmatige aanpak (groepsplan gedrag). Diverse leerkrachten kunnen zelf weerbaarheidstrainingen verzorgen. Daarnaast brengen we verbetering aan in de doorgaande lijn m.b.v. een gedegen methodiek.

ICT en media
Het ophogen van het aantal werkstations (laptops en pc’s.). Gebruik van computers en sociale media zetten we geďntegreerd in het onderwijs in om kinderen voor te bereiden op 21st century skills.

Wereldoriëntatie-thema’s
Ons thematisch onderwijs verlevendigen we zodanig dat dit zichtbaar wordt in de hele school, met het accent op leren door doen, ervaren en voelen, met een duidelijke inbreng van kinderen en ouders.

 Groepsdoorbrekend werken
Om kansen te bieden aan het leren van verschillen (jongste-oudste en andersom) willen we crea-middagen, tutorlezen en schoolbrede thema’s opzetten, die dit mogelijk maken.

 Vieringen
Gezamenlijke thema’s koppelen we aan vieringen met het oog op - samen één school - doorgaande lijn – talenten zichtbaar van kinderen en leerkrachten 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws