JAARVERSLAG
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD HET MAASVELD
2015-2016
 
 
Tegelen, 25 juni 2016
 
 
De MR bestond in het schooljaar 2015-2016 uit de volgende leden:
 
Oudergeleding                                                                         
Lars Idema (voorzitter)                     2e  jaar (2e  termijn)    
Carin Seelen                                        1e  jaar (2e  termijn)       
Marjan Hermkes                                2e jaar  (1e  termijn)
Cathy van der Heijden                      1e  jaar (1e  termijn)       
 
 
Personeelsgeleding                                                                 
Cristel Noten                                       3e  jaar (3e  termijn)
Nadja Sloesen                                     3e  jaar (2e  termijn)
Daniella Stemkens                             3e  jaar (1e  termijn)
Suzanne van de Rieth                       1e jaar  (1e  termijn)
 
De directeur neemt deel aan de vergaderingen voor die agendapunten waarbij zijn aanwezigheid gewenst cq. noodzakelijk is.
 
De MR heeft 8 keer vergaderd op de volgende data:
 • 15-09-2015
 • 20-10-2015
 • 24-11-2015
 • 05-01-2016
 • 16-02-2016
 • 29-03-2016
 • 24-05-2016
 • 05-07-2016
Daarbij zijn o.a. de volgende onderwerpen één of meerdere keren aan bod gekomen:
Jaarplan 2015-2016
 • Schoolgids 2015-2016
 • Concept zorgplan
 • Plannen vergaderdata MR 2015-2016
 • Rolverdeling MR 2015-2016 (vz, secr, vice-vz)
 • Evaluatie Koffie-uurtje
 • Verkeersproject Op voeten en fietsen
 • Zorgplan
 • Contact met GMR
 • Contact met OR / nieuwe vz.
 • Passend Onderwijs
 • Jaarverslag MR
 • Thema's en Werkgroepen MR
 • Instroomgroep
 • Schooljubileum 21 okt 2016 (kort aan bod gekomen)
 • Definitief inspectieverslag
 • Conceptplan Duizendpoten (Passend Onderwijs)
 • Tevredenheidsonderzoek in januari
 • Personele bezetting: uitval/vervanging/werving
 • Studiedag 17 Nov
 • Website MR, ivm opfrissen schoolwebsite
 • Concept vakantierooster 2016/2017
 • Clusteren van de nieuwe instroom (toelichting)
 • Personeel: vervanging groep 3
 • Tevredenheidsonderzoek start
 • Bibliotheek Tegelen en op school
 • Personeel: ziekte/uitval
 • AZC-kinderen
 • Fusie Cocon/Passepartout
 • Gebruik digitale omgeving van MR in Bitrix
 • Clusteren van de nieuwe instroom (advies)
 • Strategisch beleidsplan Akkoord (vragen)
 • Nieuwe rapportopzet
 • Personeelsformatie IRT- aanmeldingen
 • Tevredenheidsonderzoek stappen/format
 • Opvolging concierge
 • Passend onderwijs: Duizendpoten en bezoek provincie/directeuren
 • Jaarplan MR (updaten)
 • Tevredenheidsonderzoek resultaten
 • Personeelsformatie volgend schooljaar
 • MR verkiezingen
 • CITO Eind Groep 8
 • Evaluatie schoolplan + nieuw jaarplan
 • Inzetplan/groepsverdeling, taakbeleid personeel
 • Studiedagen
 • Schoolgids
 • Jaarverslag MR schooljaar 2015-2016
Daarnaast zijn binnen de MR een drietal werkgroepen aan de slag geweest met de volgende onderwerpen:
 • Onderscheiden en profileren als school
In samenwerking met de directive, o.a analyseren van een schoolprofiel, daaraan doelstellingen koppelen en een plan van aanpak maken voor schooljaar 2016-2017.
 
 • Mediawijsheid en "21st century skills"
Contacten met de MR van de Omnibus voor eventuele samenwerking.
 
 • Contact met de achterban
Zij hebben zich voornamelijk toegespitst op het ‘koffie-uurtje’ en de verkeersveiligheid rondom de school. Tevens is er een klankbordavond geweest waarbij ideeen en meningen van ouders gedeeld in samenwerking met de werkgroep verkeer vanuit school.
 
Voor uitgebreidere informatie verwijs ik naar de notulen op de website van Het Maasveld.
 
Tenslotte heeft de MR afgelopen schooljaar ingestemd met cq. advies gegeven over de volgende onderwerpen:
 
 • Schoolgids
 • Jaarplan
 • Zorgplan
 • Clusteren nieuwe instroom (advies)
 
Nadja Sloesen
Secretaris MR Het Maasveld
 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveld.akkoord-po.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws