De Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school tot het instellen van een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten zowel personeelsleden als ouders. Het doel van de MR is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming ten aanzien van het schoolbeleid.

De bevoegdheden van de MR zijn in de wet vastgelegd, algemene rechten zijn het recht op informatie, recht op overleg en het recht op initiatief. Daarnaast heeft de MR nog bijzondere bevoegdheden: voor bepaalde zaken moet de directie van de school de MR om advies of zelfs instemming vragen alvorens ze die (al dan niet) uit kan voeren. In de praktijk bespreken schooldirectie en MR zaken zoveel mogelijk in goed overleg.

De personeelsgeleding van de MR komt op voor de belangen van het personeel en de oudergeleding voor de belangen van de ouders. Daarmee is de MR geen klachtencommissie, maar speelt een rol bij het bevorderen van de communicatie, de openheid en het overleg binnen de school, zodat klachten zo goed en snel mogelijk worden afgehandeld.

De MR vergadert elke 4-6 weken en deze vergaderingen zijn openbaar. Veelal is de directie aanwezig tijdens een deel van de vergadering, om de gang van zaken in de school te bespreken. De vergaderdata kunt u vinden op de website en in de vrijdagbrief. Punten voor de agenda van de vergaderingen kunt u mailen naar de secretaris. De notulen van de MR-vergaderingen zijn te lezen op de website en op het prikbord bij de ingang van de school. Via de vrijdagbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de lopende zaken. Tenslotte maakt de MR jaarlijks een kort jaarverslag.

MR leden

De MR van OJBS Het Maasveld heeft 8 leden: 4 personeelsleden en 4 ouders.
Voor vragen etc. kunt u altijd contact opnemen met een van de leden.

Reglement MR

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet: Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs. De GMR heeft voor alle MR-raden van Akkoord-scholen een reglement vastgesteld.

Algemene rechten van de MR zijn:

  • informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (de directie van de school) de MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
  • recht op overleg
​Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school met hem te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
  • initiatiefrecht

Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR nog 2 bijzondere bevoegdheden: instemmings- en adviesbevoegdheid.

  • instemmingsbevoegdheid
Voor sommige beleidszaken moet de schooldirectie de MR vragen om in te stemmen. Het gaat om o.a. wijzigingen van het schoolplan, het zorgplan en regels m.b.t. onderwijs, arbeidsomstandigheden en het aannemen van personeel.
  • adviesbevoegdheid
Bij andere beleidszaken moet de schooldirectie een advies aan de MR vragen. Het gaat om o.a. nieuwbouw, onderhoud en het aannemen van leden van de schoolleiding.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Beleidszaken die de hele stichting Akkoord! aangaan (alle 9 aangesloten basisscholen) worden besproken in de GMR.
 


 

Social Media

Contact gegevens

Beekpunge 57 5931 DP Tegelen 077-3260724 info@maasveldtegelen.nl
Inloggen op Isy-schoolnieuws